Reminiscences of Famished Chickens on the Edge of a Machine

(by Zhao Yuanren/Yuen-ren Chao)

唧唧雞,雞唧唧。几鸡挤挤集矶脊。幾雞擠擠集磯脊。机极疾,鸡饥极,鸡冀己技击及鲫。機極疾,雞飢極,雞冀己技擊及鯽。机既济蓟畿,鸡计疾机激几鲫。機既濟薊畿,雞計疾機激幾鯽。机疾极,鲫极悸,急急挤集矶级际。機疾極,鯽極悸,急急擠集磯級際。继即鲫迹极寂寂,继即几鸡既饥,即唧唧。